07 - Hästjuridik

Får stallägare sälja hästen vid obetald stallhyra?

2007-07-15 22:31 #0 av: lisette

I min verksamhet som huvudsakligen handlar om hästjuridik kommer jag ofta i kontakt med konflikter mellan stallägare och hästägare p g a exempelvis obetald stallhyra. Osäkerhet råder ofta beträffande frågan om stallägaren har rätt att sälja hästen vid obetald stallhyra, om hästägaren kan hindras att hämta hästen av stallägaren och vad som i övrig gäller mellan dessa parter.

 

 

 

Stallägaren har kvarhållningsrätt

Sedan länge har stallägaren haft möjlighet att kvarhålla,
d v s vägra att lämna ut en häst för vilken ägaren är skyldig stallhyra. Denna rättighet kallas retentionsrätt men innebär ingen automatisk rätt att sälja hästen. Retentionsrätten kan sålunda endast användas som ett påtryckningsmedel för att få betalt.

Sedan 1950 har det funnits en lag som ger hantverkare rätt att sälja gods som ej avhämtats. Denna lag har närmast varit avsedd för skomakare, cykelreparatörer och andra hantverkare. Lagen har enbart medfört rätt att sälja egendom på vilken hantverkaren har utfört arbete. Den som exempelvis emottagit en lös sak, t ex en häst för förvaring, har tidigare inte haft försäljningsrätt utan enbart kvarhållanderätt (retentionsrätt). Sedan 1985 finns det emellertid en lag som ger näringsidkare rätt att sälja ej avhämtade saker och denna lag är även tillämplig beträffande exempelvis hästar. Följande förutsättningar gäller dock.

Stallägaren måste vara näringsidkare

I många olika situationer inom juridiken blir det intressant att veta om en stallägare eller en hästsäljare är näringsidkare. Det kan t ex gälla om konsumentköplagen eller köplagen skall vara tillämplig vid tvister p g a fel hos en köpt häst. När det gäller situationen beträffande stallägares rätt att eventuellt sälja den kvarhållna hästen ställs ett krav på att stallägare skall vara näringsidkare. Lagen har tillkommit i syfte att förenkla förfarandet vid försäljning av icke avhämtade saker. Lagen omfattar varje fysisk eller juridisk person, som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betraktas som yrkesmässig. Detta innebär emellertid inte några större krav på verksamhetens omfattning.

Det kan mycket väl röra sig om en verksamhet som vederbörande stallägare sysslar med på sin fritid. Det kan exempelvis vara fråga om en stallägare som emottager unghästar för inridning och tillridning, korrigering eller inkörning. Naturligtvis innefattas trav- och galopptränare inom denna grupp. Om vederbörande på ett eller annat sätt marknadsför sina tjänster t ex genom annonser, reklamblad eller liknande - bör detta i sig medföra att denne regelmässigt betraktas som näringsidkare. Ett ytterligare villkor för lagens tillämplighet är att hästen tagits emot inom ramen för näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet. Detta villkor innebär t ex att lagen inte gäller då en person som i och för sig är att betrakta som näringsidkare tar emot en häst åt en bekant eller annan under sådana förhållanden att han därvid måste anses handla i sin egenskap av privatperson.

Hästägaren behöver ej vara privatperson

Man skulle kunna tro att den som lämnar hästen till stallägaren behöver vara privatperson för att lagen skall vara tillämplig. Så är emellertid inte fallet. Lagen är tillämplig oavsett vem som lämnar hästen till näringsidkaren, stallägaren. Hästägaren kan för lagens tillämplighet mycket väl också vara näringsidkare. Lagen gäller både om stallägaren utfört arbete på hästen eller enbart tagit emot hästen för förvaring Enligt den tidigare lagstiftningen om hantverkares rätt att sälja har försäljningsrätt funnits enbart om arbete utförts. Numer gäller lagen även hästen tagits emot för förvaring, avseende exempelvis konvalescenthästar eller andra inackorderingar som enbart tillhandahållits stallplats. Lagen omfattar exempelvis även ston som emottagits för betäckning.

 

 

Stallägaren skall ha fått uppdrag att utföra arbete eller förvara hästen

En ytterligare förutsättning som gäller är att hästen måste ha kommit till stallägaren såsom led i ett uppdrag. Det räcker inte med att hästen har hamnat i stallägarens stall p g a misstag eller annan tillfällighet som icke grundar sig på ett uppdrag. För att använda ett något långsökt exempel kan man tänka sig den situationen att en häst som rymt ur sin hage tagits omhand av en stallägare för att få tillfällig stallplats. I ett sådant fall finns inget uppdrag och då gäller inte heller lagen.

Om en häst exempelvis lämnas till en stallägare, exempelvis galopp- eller travtränare för test eller värdering gäller inte heller lagen.

Försäljningsrätt gäller ej vid transport av hästar

Om en häst skall transporteras av en professionell transportör uppstår en situation där ett visst förvaringsmoment ingår. Detta förvaringsmoment anses emellertid vara en biförpliktelse till själva transporten och därför är inte lagen tillämplig i dessa situationer.

Lagen är tvingande till konsumentens skydd

Om hästägaren som lämnat sin häst för arbete eller förvaring till en stallägare är en enskild fysisk person som uppträder i sin egenskap av privatperson, gäller att lagens bestämmelser inte frångås till nackdel för denna konsument. Detta innebär att parterna i dessa fall inte i förväg med giltig verkan kan avtala om sådana avvikelser från bestämmelser som är till nackdel för konsumenten. Däremot finns det inget som hindrar att avtalet är förmånligare för konsumenten än vad som följer av lagens regler.

Förutsättning för försäljningsrätt

En sak t ex en häst som inte har hämtats får säljas under förutsättning att:

 

  1. uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,
  2. den som har beställt arbetet eller förvaringen därefter har anmanats att hämta saken (hästen) och i anmaningen upplysts om att saken (hästen) annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader efter anmaningen, samt
  3. den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.

Om näringsidkaren har en fordran på beställaren (hästägaren) för sitt arbete på saken (hästen) eller för förvaringen av hästen, ska det av anmaningen framgå vilket belopp som ska betalas.

 

 

Försäljningsrätten gäller ej vid tvist

Ett viktigt undantag från rätten att sälja hästen är om arbetet på hästen eller förvaringen av hästen prövas av domstol eller av skiljemän och sålunda tvist föreligger. Hästen får inte i något fall säljas förrän skälig tid har förflutit efter det att tvisten slutligt har avgjorts. Detta gäller även om frågan blir föremål för prövning av Allmänna Reklamationsnämnden. Om sålunda hästägaren anser att stallägaren gör gällande oskäliga krav p g a arbetet på hästen eller för förvaringen av hästen kan han förhindra försäljning genom att ansöka om stämning, igångsätta skiljeförfarande eller anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden. Hästen får då inte i något fall säljas förrän skälig tid har förflutit efter det att tvisten slutligen avgjorts.

Hur skall försäljningen gå till?

Försäljningen av hästen ska göras med omsorg och med beaktande av beställarens, hästägarens intressen. Försäljningen får ske under hand eller på offentlig auktion. Om stallägaren avser sälja hästen på offentlig auktion, skall beställaren, hästägaren i god tid dessförinnan underrättas om tid och plats för auktionen. Stallägaren får emellertid själv avgöra om försäljningen skall ske under hand eller på offentlig auktion och hästägaren, beställaren behöver inte tillfrågas särskilt om detta.

I praktiken torde man kunna räkna med att försäljning under hand kommer att bli det vanligaste försäljningssättet. Stallägaren måste naturligtvis iakttaga aktsamhet, så att han inte riskerar att bli skadeståndsskyldig för att hästen sålts till underpris. Hästägaren intressen tillgodoses emellertid av skyldigheten för stallägaren att underrätta beställaren och hästägaren om tid och plats för exempelvis offentlig auktion. Härvid ges beställaren och ägaren möjlighet att bevaka sina intressen genom att själv kunna ropa in hästen.

Lagen är okänd

Trots att denna lag har gällt alltsedan 1985 är den relativt okänd och tillämpas i praktiken mycket sällan. Lagen är emellertid praktisk och användbar och ett förhållandevis nyttigt instrument för dem som förvarar eller utför arbete på andras hästar för att få betalt genom försäljning av hästen.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tack till Lars Deckeman som gett Ridsport.ifokus tillstånd att publicera hans artiklar!

Källa: Lars Deckeman
Bilder från: http://www.sxc.hu

Relaterade länkar

Anmäl
2007-07-16 16:49 #1 av: Cilla89

bra fakta, men lite för fin svenska för min del ;) förstod inte hälften ;)

Anmäl
2007-07-16 16:52 #2 av: lisette

haha så är det med juridik... men det är nog inte fel att ha och läsa tror jag!

Anmäl
2007-07-16 18:56 #3 av: [slo]

Men det där kan inte vara gångbart, egentligen... För det går ju inte att göra ett ägarbyte på häst utan att ha säljarens godkännande. Alltså kan du aldrig få hästen registrerad, det kommer inte gå att få ut några papper eftersom alla hästar som är chipade har redan regnr och då är det väldigt enkelt att se vem som är ägare... Alltså förutsätter lagen att hästarna inte är registrerade och chipmärkta. När ska pappersvändarna komma ifatt verkligheten? *suck*

Nu skumläste jag bara artikeln, så det kan hända att jag missade det.  

Anmäl
2007-07-16 22:11 #4 av: lisette

Försäljningen av hästen ska göras med omsorg och med beaktande av beställarens, hästägarens intressen. Försäljningen får ske under hand eller på offentlig auktion. Om stallägaren avser sälja hästen på offentlig auktion, skall beställaren, hästägaren i god tid dessförinnan underrättas om tid och plats för auktionen.

Anmäl
2007-07-16 22:33 #5 av: [slo]

Ja men om hästägaren motsätter sig, det var det jag utgick ifrån ;)

Anmäl
2007-07-18 12:02 #6 av: Believer

mkt bra artikel! intressant att läsa. men som cilla skrev, lite för svårt språk emellanåt =)

Anmäl
2007-07-18 19:50 #7 av: [Angel88]

Lisette skulle d inte kunna kolla vad lagen säger om foder hästar det hade varit jätte snällt

Anmäl
2007-07-18 23:19 #8 av: CBA

#7 Om jag inte missminner mig så kommer det säkert fler artiklar av detta slaget om allehanda ämnen ;o)

Anmäl
2007-07-19 08:08 #9 av: lisette

#7 kommer flera artiklar! =)

Anmäl
2007-07-25 23:57 #10 av: Linda

Men gud vad bra!

-Hur har ni fått Lars att skriva artikeln? 

Anmäl
2007-07-26 02:35 #11 av: bubbelbubbel

vi har inte fått honom att skriva dom, han har gjort det alldeles för sin egna del, lisette har bara blinkat och fått låna dom :)

Anmäl
2007-07-26 12:47 #12 av: lisette

#10 som bubbel skriver. jag kontaktade dem och fick ok från lars... hur snällt som helst! =)

Anmäl
2007-08-17 18:49 #13 av: Ove-D

Stallägaren har kvarhållningsrätt

Men om det är OMVÄNT då? Att stallägaren vill bli AV med hästen? Jag har ett exempel:

En bekant har ett café där det en dag kommer in en kund och frågar om det inte är så att hon har hästar... Jovisst säger hon och de undrar om hon kan ta hand om deras 1-åriga valack under 3 veckor. Hon får till och med åka och hämta hästen då de själva inte har körkort. Hästen var inte i gott skick. Det fanns även andra hästar på gården varav en fick avlivas på plats efter besök av kommunens miljökontor. Hon ville ha samtliga telefonnummer (hem, jobb, mobil osv) till dem för att kunna få tag på dem vid behov. "Jag ringer imorgon" fick hon till svar.

Tiden går och det har gått flera MÅNADER. Ägarna har fortfarande inte hämtat hästen som visade sig vara en HINGST och inte en valack. "det är väl samma sak" sa ägaren... När hon pratat med ägarna har det mest kommit hot mm och polisen är inblandad. Men ingen vill flytta på hästen... VAD SKA HON GÖRA??? Snart när hennes ston ska tas hem från betet kan inte hingsten gå kvar där!!! FÅR hon försöka hitta något nytt hem?

Försäljningen får ske under hand eller på offentlig auktion. Om stallägaren avser sälja hästen på offentlig auktion, skall beställaren, hästägaren i god tid dessförinnan underrättas om tid och plats för auktionen. Stallägaren får emellertid själv avgöra om försäljningen skall ske under hand eller på offentlig auktion och hästägaren, beställaren behöver inte tillfrågas särskilt om detta. Trots att denna lag har gällt alltsedan 1985 är den relativt okänd och tillämpas i praktiken mycket sällan.

Denna lag bildades långt innan passtvång... Hur gör man rent praktiskt ett ägarbyte om inte ägaren är med på det?? (som slo säger i #3)

Anmäl
2007-08-17 18:52 #14 av: Anna

Intressant!

Anna, värd på Hästfoto och Webbutveckling

annaattlid.se

Anmäl
2007-08-19 01:42 #15 av: lisette

#13 hade hjag varit stallägaren hade jag nog tagit kontakt med en jurist för att få hjälp!

ang ägarbyte så kanske det krävs ett domstolsbeslut? *gissar hejvilt*

Anmäl
2007-08-19 01:56 #16 av: gejsa

En liten fråga: gick hingsten med stona på bete i sommar? Då lär det väl bli föl nästa år också. Tänkte på om hon ljög om att det var en valack.

Jag skulle kontakta polisen och sedan kommunen. Jag vet att man ska börja med att skicka ett rekomenderat brev till hästägaren. Hämtar hon inte ut det på en viss tid så kan man gå vidare. Har nämligen haft så själv här för några år sedan.

Anmäl
2007-08-20 01:24 #17 av: Ove-D

#16 

  • Nej hingsten har INTE gått med stona utan NU när stona ska hem måste hingsten flytta!!!
  • Både polisen och kommunen är inblandade, men gör inget.

 

Anmäl
2007-08-20 10:32 #18 av: Ove-D

Ägaren säger visserigen inte att hon inte vill hämta hästen... det bara inte blir av... "Avtalet" var 3 veckor i maj... Men som ni vet så var det för läääängesen... Räcka ut tungan

Anmäl
2007-08-27 18:21 #19 av: Ove-D

Får man "gömma" hästen för ägaren om de inte betalar hyran???

Anmäl
2007-08-27 18:25 #20 av: Ove-D

alltså hur går det till i PRAKTIKEN att kvarhålla,
d v s vägra att lämna ut en häst för vilken ägaren är skyldig stallhyra?? Vad gör man om ägaren kommer för att hämta hästen?

Anmäl
2007-08-28 16:19 #21 av: Ove-D

ingen som vet eller har några erfarenheter av detta????

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.