07 - Hästjuridik

Konsumentköplagen vid hästköp

2007-07-30 02:40 #0 av: lisette

Genom min verksamhet som advokat med hästproblem som huvudsysselsättning, kommer jag ofta i kontakt med hästköpare som råkat illa ut på grund av oseriösa säljare. Det finns olika sätt att skydda sig för att inte råka illa ut. Bland annat kan det vara bra att känna till vilka skydd för konsumenten som exempelvis ges genom tillämpning av konsumentköplagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ända fram till 1991 har det funnits en lag från 1905 om köp och byte av lös egendom samt konsumentköpslagen från 1973. På 1960-talet intensifierades i samhället diskussionen om ett utökat skydd för konsumenter. Som ett led i denna diskussion tillkom 1971 den så kallade hemförsäljningslagen och den populära "ångerveckan".

Ångervecka gäller inte vid hästköp

I min verksamhet har jag vid åtskilliga tillfällen kunnat konstatera att hästköpare ofta tror att det föreligger generellt en ångervecka även beträffande hästköp. Detta är emellertid helt felaktigt. Ångervecka gäller enbart vid så kallade dörrknackarköp.

Konsumentköplagen

Först 1973 tillkom en särskild konsumentköplag, som avsåg att tillvarataga konsumentens intressen på ett bättre sätt än tidigare. 1976 tillkom sedan 36 § avtalslagen angående jämkning av oskäliga avtalsvillkor, med särskilt beaktande av att den ena parten är konsument. Slutligen tillkom 1991 en ny konsumentköplag. I konsumentköplagen anges vilka tvingande minimirättigheter som köparen har, eller med andra ord en undre gräns till vilken säljaren kan friskriva sig från ansvar.

Hästhandlare kan inte friskriva sig

Om exempelvis en hästhandlare friskriver sig vid ett hästköp i högre grad än vad konsumentköplagen medger blir dessa villkor ogiltiga. Detta innebär i och för sig inte att hästhandlaren är helt rättslös, men han har att rätta sig efter de regler som finns i konsumentköplagen.

 

 

Köplagen

Den vanliga så kallade köplagen är inte tillämplig på konsumentköp. Denna uppdelning i två lagar medför att det blir lättare för konsumenten att överblicka sina rättigheter vid köp. Konsumenttjänstlagen har också samband med konsumentköplagen. Skälet till detta samband är att det ibland kan vara svårt att bedöma vad som är ett köp där det ingår en mindre tjänst i åtagandet. Till exempel kan nämnas att en hästsäljare åtar sig att utbilda hästen ifråga till viss nivå.

Konsumentköplagens omfattning vid hästköp

Lagen gäller försäljning av lösa saker, exempelvis hästar, som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument, huvudsakligen för dennes enskilda bruk. Med näringsidkare avses till exempel hästhandlare, ridskolor, uppfödare och tävlingsryttare, vilka som en del av sin verksamhet bland annat utbildar och säljer hästar. Till gruppen kan också hänföras travtränare, galopptränare och jordbrukare, som sysslar med hästar i verksamhet, liksom andra personer som bedriver någon form av näringsverksamhet med hästar.

Lagen gäller även vid förmedling

Konsumentköplagen gäller även då säljaren inte är näringsidkare, men köpet förmedlas för säljarens räkning av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Det är särskilt viktigt för en hästsäljare att känna till denna omständighet. Om en privatperson sålunda lämnar sin häst till en yrkesmässig hästförmedlare, som i sin tur förmedlar hästen till en annan privatperson, blir konsumentköplagen med dess för säljaren strängare regler tillämplig. I detta fall blir förmedlaren och privatpersonen gemensamt ansvariga. För den händelse köparen skulle vara missnöjd med hästköpet och vilja åstadkomma köpets återgång mot förmedlaren får förmedlaren i sin tur en så kallad regressrätt gentemot säljaren. Förmedlaren kan i detta fall kräva åter från säljaren vad han nödgats utge till köparen i form av skadestånd eller eljest.

Villkor till nackdel för köparen utan verkan

För den händelse konsumentköplagen sålunda är tillämplig och säljaren har uppställt villkor, som avviker från lagens bestämmelser, till nackdel för konsumenten blir dessa villkor utan verkan. Detta innebär att lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det tvingande skyddet gäller emellertid bara villkor som avtalats vid hästköpet. Skulle köparen vid köpet ha avstått från att eljest kunna göra påföljd gällande enligt lagen är ett avtal om sådant avstående bindande för köparen.

 

Fel hos hästen enligt konsumentköplagen

Säljaren har en långtgående upplysningsplikt när säljaren måste inse att köparen tänker använda hästen för något särskilt ändamål, som hästen inte duger till, och köparen har rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Detta är något av kärnpunkten i konsumentköplagen. Hästen anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande hästens egenskaper och användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Köparen har befogade förväntningar på att bli upplyst om restriktioner i hästens användning som exempelvis kan bero på föreskrifter av olika slag. Som exempel kan nämnas att en travhäst köpts för tävlingsbruk, men på grund av rådande tävlingsregler är hästen för gammal att tävla. En ponny kan exempelvis vara såld som D-ponny för tävlingsändamål, men i efterhand visar det sig att hästen inte blivit slutmätt som D-ponny, utan är för stor och hästen får därvid inte tävla som D-ponny. I sistnämnda fall föreligger naturligtvis ett fel. Det är också viktigt att säljaren upplyser om eventuella risker som är förknippade med den sålda hästen, till exempel att hästen är opålitlig i stallet eller liknande.

Befintligt skick

För den händelse hästen sålts i "befintligt skick" eller med liknande förbehåll är hästen ändå felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till hästens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Resultatet blir att en klausul om försäljning i befintligt skick enligt konsumentköplagen knappast får någon ansvarslindrande verkan alls.

Välj rätt kontrakt

På marknaden finns särskilda förtryckta kontrakt, t ex från LD Hästlitteratur, avsedda dels för köp enligt köplagen och dels för köp enligt konsumentköplagen. Det är viktigt för hästköpet såväl att kontrakt över huvudtaget användes som att rätt kontrakt används.

Lycka till med hästköpet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tack till Lars Deckeman för lån av artikel!

Relaterade länkar

Av: Lars Deckeman

Datum för publicering

  • 2007-07-30
Anmäl
2007-07-30 02:52 #1 av: gejsa

Vad bra att du skrev en artikel Listte. Jättefint ju! Flört

Anmäl
2007-07-30 03:04 #2 av: lisette

skrev och skrev, har ju tillstånd från deckeman att publicera hans artiklar här så... =)

Anmäl
2007-07-30 03:05 #3 av: gejsa

Jo, det förstår jag. Det står ju att det är han som skrivit det från början. Men att ha allt på ett ställe är ju bra. Vi är ju många som köper, säljer och sätter ut på foder våra hästar här så.

Anmäl
2007-07-30 03:14 #4 av: lisette

precis så jag tänkte. inte alltid man vet vad som gäller när det kommer till hästar.

Anmäl
2007-07-30 03:29 #5 av: Mcbeal

Varför skrev du denna tråd

Anmäl
2007-07-30 03:30 #6 av: Alex

#5 För att det är en bra artikel med bra information kanske?

Mvh Alex
Värd för Ridsport
Medarbetare på Islandshäst

Anmäl
2007-07-30 03:32 #7 av: gejsa

#5# Bättre med allt på ett ställe än lite hur som helst som du skrev förut kanske.

Anmäl
2007-07-30 03:33 #8 av: lisette

#5 för att det var dags med en ny artikel tyckte jag. o eftersom du börjat tänka på detta så hämtade jag en artikel så medlemmarna kan läsa om det i sin helhet.

Anmäl
2007-07-30 05:02 #9 av: Mcbeal

Om nu alla vill ha mera information kan de skriva till mig.

Anmäl
2007-07-30 05:04 #10 av: lisette

#9 vad snällt du erbjuder din tjänster mcbeal! =)

Anmäl
2007-07-30 10:17 #11 av: Eve

mcbeal - men du kan väl inte ärligt tro att du har någon slags patent på sådanhär slags information?? vi bad ju dig skriva en artikel om detta, men du tog ju bara illa upp.. så då gj0orde Lisette det istället..- inte så konstigt..

_________________________________

Eve - Sajtvärd för Weight pull iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.