07 - Hästjuridik

Att köpa häst på avbetalning

2009-04-18 20:09 #0 av: lisette

Förr i tiden köptes hästar i regel kontant men under senare tid har avbetalningsköp blivit allt vanligare. Med avbetalningsköp menas köp där köparen skall betala hästen i flera delposter och där säljaren förbehållit sig rätten att ta tillbaka hästen om köparen begår ett avtalsbrott.

Förr i tiden köptes hästar i regel kontant men under senare tid har avbetalningsköp blivit allt vanligare. Med avbetalningsköp menas köp där köparen skall betala hästen i flera delposter och där säljaren förbehållit sig rätten att ta tillbaka hästen om köparen begår ett avtalsbrott.
Avtalsbrott i detta sammanhang är utebliven eller försenad betalning av en eller flera delposter.

Avbetalningsköp erbjuder den stora fördelen att köparen får tillgång till hästen omedelbart, även om han inte kan betala den vid övertagandet. Avbetalningsköp är emellertid förenat med betydande risker eftersom det ofta är svårt för en privatperson att överblicka om han i framtiden verkligen har möjlighet att fullfölja överenskomna delbetalningar. Det har tidigare varit möjligt för säljaren att använda villkor som innebär att alla avbetalningsposter omedelbart förfaller till betalning, om köparen försummar att betala någon post eller att säljaren vid obetydlig betalningsförsummelse kan återta hästen utan att behöva betala tillbaka något av vad som dittills betalats. Det sista villkoret var mycket oförmånligt för köparen som kanske redan hade betalt största delen av köpeskillingen för hästen. Konsumentkreditlagen begränsar dock numera möjligheterna att tillämpa sådana oskäliga villkor från säljarens sida.

090209ridsport.jpg

Konsumentkreditlagen

Med konsumentkrediter avses betalningsanstånd eller lån, som erbjuds till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Om en privatperson på kredit köper en häst av en hästhandlare eller annan näringsidkare inom hästbranschen, är detta en konsumentkredit.

Lagen gäller också vid kreditförsäljning av annan än näringsidkare, om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för säljaren. Vid all kreditgivning skall näringsidkaren iaktta vissa regler om marknadsföringen. Vid annonsering, skyltning eller liknande marknadsföring, skall näringsidkaren lämna information om den effektiva räntan, d v s uppgift om den totala kostnaden för krediten inklusive ränta, uppläggningsavgift, aviseringskostnad mm. Den som lämnar krediten skall även ange kreditkostnaden och kontantpriset.
Dessa omständigheter är kanske inte särksilt väsentliga i samband med hästköp men ändå viktiga att känna till. Lagen gäller även om någon uppdelning i olika avbetalningsposter ej gjorts, utan hela beloppet skall betalas exempelvis om ett år.

Framför allt i syfte att få enskilda personer att bättre överväga om de verkligen har råd med köpet, stadgas i lagen att säljaren skall kräva en kontantinsats som motsvarar god sed på marknaden. Denna skall dock alltid vara minst 20% av kontantpriset om inte särskilda förhållanden föranleder annat. Lånade belopp får aldrig betraktas som kontantinsats. Bryter säljaren mot dessa regler är detta att betrakta som otillbörlig marknadsföring.

Fel på hästen

Det förekommer emellanåt att en säljare överlåter sin fordran till t ex en bank eller ett finansinstitut. I samband härmed kan den situationen uppkomma att hästköparen finner att fel föreligger hos hästen. Hur skall han då förhålla sig till den som övertagit fordran från den ursprunglige säljaren? Enligt lagen gäller att köparen alltid kan framställa samma invändningar mot förvärvaren av fordringen som han kunnat framställa mot säljaren. Det är emellertid viktigt för köparen att känna till att skuldebrevslagen är dispositiv. Detta innebär att hästköparen i samband med köpet kan förmås gå med på ett avtalsvillkor enligt vilket han avsäger sig rätten att framställa invändningar mot den som förvärvar fordringen. Det är då viktigt att hästköparen icke utan vidare accepterar en sådan klausul. Väsentligt är också att om betalning redan skett avseende vissa poster till bank eller förvärvare av fordran, innan köparen märkt att hästen är behäftad med fel, så har den som är skyldig pengarna endast rätt att inställa framtida betalningar. Enligt huvudregeln i konsumentkreditlagen gäller alltså att köparen alltid kan vägra att betala resterande köpeskilling till den som förvärvat säljarens fordran.

Cassius_Clayridsport.JPG

Till vem skall Du betala

Eftersom det är ganska vanligt att reverser och fordringar överlåtes till tredje man, är det viktigt att avbetalningsköparen håller reda på till vem han skall betala. Om avbetalningsköparen fått klara besked om att fordran är överlåten till annan, kan han inte med så kallad befriande verkan betala till den ursprunglige säljaren. Han löper då risken att behöva betala en gång till. I ett intressant rättsfall från 1986 gällde dock motsatsen.

En avbetalningsköpare till en bil hade fått meddelande om att fordringen var överlåten till ett finansieringsinstitut. Trots detta lämnade han tillbaka bilen till den ursprunglige säljaren i samband med byte till ny bil. Högsta domstolen ansåg emellertid att detta återlämnande hade skett med så kallad befriande verkan. Avbetalningsköparen behövde inte betala bilen ytterligare en gång fastän han fått besked om att fordran var överlåten.

I detta särskilda fall berodde domen till stor del på att stor affärsgemenskap rådde mellan den ursprungliga säljaren och finansinstitutet.

IMG_7290ridsport.jpg

Rätt att betala i förtid

Köparen har enligt konsumentkreditlagen alltid rätt att betala i förtid. Detta kan utnyttjas både när krediten från början varit oförmånlig eller när den så småningom blivit oförmånlig på grund av exempelvis ändrat ränteläge. När det gäller motsatsen får kreditgivaren kräva betalt i förtid endast om han gjort förbehåll därom och köparen gjort sig skyldig till betalningsdröjsmål.

Äganderättsförbehåll

I regel gäller vid avbetalningsköp att säljaren har äganderättsförbehåll till den sålda hästen. Detta förbehåll måste dock ha gjorts i samband med köpet. Det räcker emellertid att äganderättsförbehållet görs i nära anslutning till köpet även om leverans av hästen redan skulle ha skett när förbehållet görs. Detta äganderättsförbehåll kan bara göras gällande om köparen åsidosätter sin betalningsskyldighet och dessutom avbetalningsbrottet är kvalificerat. Det kan exempelvis hända att köparen har andra skyldigheter till säljaren än betalningsskyldigheten. Som exempel kan nämnas skyldighet att hålla hästen försäkrad eller förbud att tävla med hästen. Sistnämnda förbehåll kan emellertid aldrig berättiga till återtagande. Om avbetalningssäljaren återtagit hästen har köparen alltid en generell möjlighet att återlösa hästen inom 14 dagar.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tack till hästlitteratur.se för lån av artikel!

bilder tillhör: JennyR, IdaS-A och snorleif. Tack!

 

Anmäl
2009-04-18 20:19 #1 av: Tin-Tin74

Kanon bra med en sån här artikel!!!

Alla bestämmelser och regler är ju så krångliga att man nästan behöver någon form av jurist utbildning.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.