03 - Allt om ridsporten

Körsporten – Maraton

2009-08-06 00:10 #0 av: WinterPrince

Körtävlingens styrkeprov är maraton. Kuskarna kör med speciella vagnar och selar eftersom momentet till viss del sker i terrängen. Först kör ekipaget en uthållighetssträcka i trav och skritt med ett angivet tempo på de olika sträckorna sedan är det veterinärpaus i 10 min. Detta för att se att hästarna skall orka gå sista sträckan med hinder. Vinner gör den med lägst straffpoäng.

 

Allmänt

Avsikten med maraton är att testa hästarnas lydnad, kondition och uthållighet samt kuskens skicklighet och förmåga att hålla föreskrivna tempon och gångarter. Hästar får endast starta ett maraton per dag.

I tävlingar till och med nationell medelsvår klass skall ekipagen genomgå funktionskontroll före start av maraton. Kontrollen utföres av domaren eller av denne utsedd person. Ekipage som har brister i utrustningen, vilka kan äventyra säkerheten, ska åtgärda dessa före start. Annars får ekipaget körförbud.

Ingen får vara permanent fastspänd vid vagnen med bälte eller dylikt.

Beslut om tävlande är utesluten under maratonmomentet fattas av domaren. Tävlande har rätt att fullfölja momentet, utom när han överskridit tidsgränsen i ett maratonhinder och hinderchefen blåst två signaler. Allt som kan ge skäl till uteslutning måste rapporteras till domaren. Domaren fastställer uteslutningen om rapporten godkänns.

Överdomare kan bestämma om det skall ske en slumpmässig eller en gemensam kontroll av vagnars vikt efter målgång av maraton. En kontroll av vagnarnas spårvidd och vikt kan även ske innan start i maraton.

Maratonbanan

Banan är indelad i en till tre sträckor. A- och D-sträckan är en uthållighetssträcka i skritt respektive trav, där ett visst tempo ska hållas. E-sträckan innehåller ca ett hinder per kilometer. I hindren ska portar passeras i rätt ordning på tid. Snabbare ger färre straffpoäng.

Naturliga svårigheter i form av grindhål, skarpa svängar, vatten och branta backar får ingå på alla sträckor utom på skrittsträcka. Backar bör undvikas på skritt sträcka.

På sträcka E kan naturliga hinder kompletteras med konstruerade hinder.

Sträckor markeras med skylt för start och mål. Startskylt placeras så att ekipaget kan räknas ner från halt. Från målskylt på en sträcka till startskylt på nästa sträcka, skall det vara ca 50 - 150 m. Efter sträcka D skall det finas en lämplig plats för obligatorisk paus.

Hela banan skall märkas med gula hänvisningsskyltar och på sträcka A och E skall avståndsmarkering sättas ut för varje kilometer.

Röd och vit skylt (pliktport) skall sättas ut för att markera obligatorisk del av banan. Skyltar numreras löpande inom varje sträcka och skall vara klart synlig och placerad så att ekipage måste passera igenom med en röd skylt till höger och en vit till vänster. Pliktportar skall anges på banskiss i samma ordning som de är placerade längs banan. Det ska finnas tillräckligt många pliktportar för att tävlande skall kunna följa angiven väg och för att inga missförstånd ska kunna ske. Observatör skall notera att varje pliktport passeras från rätt håll och i rätt ordningsföljd.

Efter officiell banvisning måste tävlande tillåtas att åter inspektera banan. Men man hålla sig till banans sträckning och följa bestämmelser om eventuellt förbud mot motortrafik. Inga motorfordon eller cyklar får finnas i maratonhinder. Följer man inte detta kan man bli utesluten från maratonmomentet.

28371744.jpg

 

Maratonhinder

På lokal tävling har Lätt B två sträckor (D+E), den är max 6km och har 4 hinder, med portar från A-D. Lätt A har tre sträckor (A+D+E) som är max 13km och har 5 hinder, med portar från A-E. På en nationell tävling har Lätt klass tre sträckor som är max 15km och 6 hinder. Medelsvår har också tre sträckor som är max 18km och har 7 hinder.

På en Elit tävling är banan max 18km lång och har 5-7 hinder.

Avstånd mellan hinder måste vara minst 200 m och sista hindret ska ligga minst 500 m från mål på sträcka E, om inte överdomare/tekniske delegaten beviljar undantag. Längden i hinder får ej överstiga 250 m. 500 m från mål skall vara markerad med skylt.

Hinder består av delar (stolpar, vatten, träd, sandbankar etc) med en eller flera obligatoriska portar. Hinder får konstrueras där det inte finns naturliga förutsättningar. Hinder måste tillverkas av kraftigt material som inte kan gå sönder eller flyttas under tävlingen. Om möjligt ska hindret anpassas efter terrängen.

Konstruerade vattenhinder får inte vara djupare än 30 cm. För naturligt vatten får överdomaren tillåta ett maximum på ca 40 cm. Underlaget i alla vattenhinder måste vara fast. Stolpar och staket måste sättas upp i öppna vattenhinder för att förhindra att hästar bryter ut på djupt vatten. För A-ponny får djupet inte vara mer än 30 cm.

Portarna markeras med par av röda och vita skyltar, väl synliga från alla håll. Portar som får köras i valfri ordningsföljd är omarkerade. Portar som skall köras i en bestämd ordning är markerade med A, B, C o s v (maximum F) . Ingen markerad port får vara smalare än 2,50 m och minst en väg genom hela hindret skall vara minimum 2,50 m.

Straffzon är mellan in- och utfarten i hindret och markeras med onumrerade obligatoriska röda och vita skyltar.

Det får högst finnas dubbelt så många rivningsbara delar som antalet hinder. Rivningsbara delar är aldrig "fria", utan rivning innebär alltid straffpoäng närhelst den inträffar.

För varje hinder skall finnas en väntzon dit tävlande hänvisas om det finns ekipage i hindret. Väntetid skall tas av hinderpersonalen och noteras i hinderprotokollet samt meddelas kusken.

Tider på sträckor

Maxtid beräknas för varje sträcka enligt maxtempo som angivits för sträckan.

Tävlingen är i första hand ett prov på kuskens förmåga att hålla angivna tempon. Tävlande som underskrider minimitid eller överskrider maxtid på sträckorna A och E erhåller straffpoäng. Tävlande som överskrider maxtiden på sträcka D erhåller straffpoäng. Tidsgränsen på sträcka A är maxtiden + 20 %. Tidsgränsen på sträcka D och E är den dubbla maxtiden.

Minimitiden på sträcka A är två minuter kortare än maxtiden. Det finns ingen minimitid på sträcka D. Minimitiden på sträcka E är tre (3) minuter kortare än maxtiden.

Efter sträcka D är det obligatorisk paus på 10 minuter.

Straffpoäng på sträckorna

På sträcka A är gångarten fri. På sträcka E är det fri gångart fram till 500 m före mål då endast skritt och trav är tillåtet.

På samtliga sträckor erhåller ekipagen 0,2 straffpoäng för varje påbörjadsekund som de överskrider maxtiden.

På sträckorna A och E erhåller ekipagen 0,1 straffpoäng för varje påbörjad sekund som de underskrider minimitiden. D-sträckan har ingen minimitid.

Ekipage som överskrider tidsgränsen på någon sträcka blir utesluten från maratonmomentet.

Om en eller flera hästar på sträcka D eller under de sista 500 m på sträcka E, bryter över i en annan gångart än den som angivits, bestraffas den tävlande för fel gångart med 1 straffpoäng vid varje tillfälle om inte gångarten korrigeras inom 5 sekunder. Om den felaktiga gångarten fortsätter tilldelas straffpoäng med 1 poäng för varje påbörjad period om 5 sekunder. Avsiktlig trav eller galopp på en skrittsträcka medför uteslutning.

I svår terräng kan banbyggaren besluta om annan gångart. Dessa ställen måste anges på banskissen.

Tävlande måste följa bansträckningen de sista 500 m på sektion E. Tävlande som gör halt utan skäl, voltar, sicksackar eller på annat sätt avviker från bansträckningen, erhåller 10 straffpoäng för varje tillfälle. Tävlande har tillåtelse att stanna för att utföra nödvändig reparation utan straffpoäng omedelbart efter sista hindret.

Tävlande som stannar på sträcka A eller E av annat skäl än olyckshändelse, trasiga seldon, vagnskada eller fördröjning som han inte kan påverka, skall tilldelas 1 straffpoäng för varje påbörjad period om 10 sekunder som ekipaget gör halt.

Halt för reparation av vagnar och seldon får ske utanför straffzon utan något straff utöver den förlorade tiden.

Tävlande som, enligt domarens uppfattning, avviker från anvisad väg tilldelas 10 straffpoäng vid varje tillfälle.

Groom får ej stiga av vagnen på någon sträcka, förutom vid halter.Överträdelse ger 10 straffpoäng vid varje tillfälle.

Ekipage som ej har samtliga groomar på vagnen vid start och målgång på sträckorna samt genom pliktportarna, tilldelas 10 straffpoäng vid varje tillfälle.

Byte av groom mellan start och mål på E-sträckan är ej tillåtet och medför uteslutning från maratonmomentet.

Tävlande skall passera pliktportar och maratonhinder i rätt ordningsföljd. Överträdelse medför uteslutning från maratonmomentet. Ingen bestraffning ges förutom den förlorade tiden om misstaget rättas till innan nästa pliktport eller maratonhinder passeras.

Hela ekipaget måste passera mållinjen på sträcka E med samma antal hästar som vid start. Tappade eller demolerade järn- eller gummiskoningar accepteras, men saknat hjul, skadad eller saknad stång eller skakel medför eliminering i maratonmomentet. Lös draglina eller stångkoppel medför 10 straffpoäng.

Starter och vilopauser

Varje tävlande får en starttid på sträcka A. Tidtabell för maraton visar ekipagens planerade starttider och beräknade tider för målgång på varje sträcka, baserat på maxtiden och de obligatoriska pauserna. Tävlande skall vara klar att starta sektion A senast 15 minuter före officiell starttid. Om tävlande inte är klar att starta inom 1 minut från den officiella starttiden skall tidtagaren notera den verkliga starttiden och informera maratondomaren.

Vid starten av respektive räknar tidtagaren ner till starttiden. Tävlande måste starta varje sträcka från halt vid startlinjen.

Efter sträcka D är det obligatorisk paus på 10 min. Avstigning får ske av samtliga på vagnen. Vatten och hinkar ska finnas vid den obligatoriska pausen.

Straffpoäng i maratonhinder

Inom straffzoner är det fri gångart. I maratonhinder erhåller ekipagen 0,2 straffpoäng per sekund som de är inom straffzonen. Vid resultaträkning läggs tiden från samtliga hinder samman och multipliceras med 0.2.

Tidsgräns för alla hinder är 5 minuter. Tävlande som inte passerat hindret och lämnat straffzonen genom utgångsskyltarna inom tidsgränsen blir utesluten. Hinderchefen skall då blåsa två signaler i sin visselpipa. Tävlande som överskridit tidsgräns i hinder får ej fortsätta maratonmomentet och skall ta sig snabbaste vägen till mål.

Hela ekipaget måste passera portarna i ett hinder i rätt ordning. Portar i ett hinder är fria först sedan ekipaget har passerat dem i rätt riktning och ordningsföljd. Kusken får därefter köra igenom dem igen, i vilken riktning som helst och när som helst. Exempelvis ska ekipaget först passera port A i rätt riktning, innan port B passeras. A är nu "fri" och får passeras, ivilken riktning som helst. Ekipaget anses ha passerat genom en port i ett hinder när bakaxeln passerar genom skyltarna. Tävlande som kör fel och inte korrigerar felet blir utesluten. Alla portar är fria tills korrigering har skett. Tävlande erhåller 20 straffpoäng för varje fel som korrigeras. Tävlande utesluts för fel som inte korrigeras innan utgångsskyltarna passeras.

Varje gång en groom sätter båda fötterna på marken i ett hinder ådrager sig den tävlande 10 straffpoäng.

När en groom (groomar) har stigit av behöver de inte följa den tävlande genom någon av portarna i resten av hindret.

Varje gång en kusk sätter ned båda fötterna på marken i ett hinder ådrager han sig 20 straffpoäng.

Kusk och groom får sätta ned en fot åt gången på marken eller på vilken del som helst i ett hinder, utom för att förhindra att en rivningsbar hinderdel rivs.

Kusk måste stanna omedelbart och vidta nödvändiga åtgärder när häst har fått ett ben över stången, förvåg, skakel eller lina, gått omkull och fortfarande ligger ner. Överträdelse medför uteslutning. Tidtagning fortgår tills ekipaget lämnat hindret.

Sammanfattning av straff i maratonmomentet

Händelse                                                                     Åtgärd

Bestrider regler                                            Utesluten
Bryter mot regler angående
annonsering/reklam                                     Böter
Vagn som underskrider mått/viktangivelser
i reglementet vid målgång E                          Utesluten
Om ej samtliga groomar finns på vagnen
vid start och mål på sträckorna samt genom
pliktportar.                                                  10 straffp
Hästar som ej är i kondition att fortsätta
efter paus                                                   Utesluten
Rivning av rivningsbar hinderdel                     2 straffp
Förhindra att en rivningsbar hinderdel rivs       10 straffp
Motorfordon eller cyklar i hinder                     Böter
Överskridande av tidsgräns på sträckor          Utesluten
Lös eller saknad draglina/stångkoppel
vid mål E                                                    10 straffp
För varje sekund över maxtid i alla sektioner   0,2/sek
För varje sekund under minimitiden i A och E   0,1/sek
Använd tid i hinder                                       0,2 /sek
Ej ha pisk på vagnen på sträckorna                5 straffp
Sätta ned/tappa pisk i hinder                        5 straffp
Ej passera obligatoriska pliktportar och
hinder i rätt ordningsföljd                              Utesluten
Avvikelse från bansträckning sista 500 m
på E-sträcka                                                10 straffp
Felaktig gångart på sträcka D och E,
per tillfälle                                                   1 straffp
Avsiktlig trav eller galopp på sträcka D            Utesluten
Groom stiger av ekipage under rörelse,
för varje gång                                              10 straffp
För varje påbörjad 10 sek som ekipage
stannar utan anledning                                 1 straffp
Groom handhar tömmar i rörelse                   20 straffp
Avsluta sträcka E med mindre antal hästar
än vid start                                                 Utesluten
Målgång E saknat hjul                                  Utesluten
Målgång E med skadad eller saknad
skakel/stång                                              Utesluten
Målgång E med lös eller saknad
draglina/stångkoppel                                   10 straffp
Ej passerat ingångsflaggor i hinder                 Utesluten
Ej passerat utgångsflaggor i hinder                 Utesluten
Passera port i fel ordningsföljd                      Utesluten
Rätta väg i hinder                                        20 straffp
Passera utgångsflaggor utan att
avsluta hinder                                             Utesluten
Groom stiger av i hinder, för varje gång         10 straffp
Kusk stiger av i hinder                                 20 straffp
Vagn välter i hinder                                     60 straffp
Frånspänning och leda häst genom hindret    Utesluten
Överskridande av tidsgräns i hinder              Utesluten
Utomstående hjälp                                     Utesluten
Byte av groom under E-sträckan                   Utesluten

28371752.jpg

Källor: TR V och kuskringen.nu

Mvh Emelie & Jack
Exa Equestrian, Ingen död fisk, 141km

Anmäl
2009-08-07 01:18 #1 av: Maja

Oj, det låter ju rätt så svårt.. Men det är riktigt kul att kika på körning (i allmänhet)! =)

Anmäl
2009-08-14 11:54 #2 av: monsterblom

vi ska ner till gåsaracet i skåne och tävla maraton. det hålls dock inne då det är i november.

Anmäl
2009-08-14 14:29 #3 av: lisette

#2 var hålls det?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.