03 - Allt om ridsporten

Körsporten - Precision

2009-08-06 16:10 #0 av: WinterPrince

Precisionskörning körs också med dressyrvagnen och dressyrselarna. Ett syfte är att visa upp att hästarna är fräscha efter maratondelen. På precisionsbanan finns 20 par konor med bollar på. Varje nedslagen boll ger 3 straffpoäng. Bredden mellan konerna utgår från vagnens bredd samt klassens svårighetsgrad. Det ekipage som har flest straffpoäng från tidigare moment startar. Minst antal rivna bollar och snabbaste tiden vinner.

Allmänt

Avsikten med tävling precisionskörning är att testa hästens lydnad och smidighet efter maratonkörningen. Arrangören kan välja traditionell precision eller poäng/ tidstävling. Detta skall anges i propositionen. Arrangören äger själv rätt att bestämma om omkörning skall tillämpas eller inte.

Precisionskörning kan köras enligt följande bedömningsprinciper:

  • A: 0 innebär att tävlande med lika antal felpoäng åtskiljs genom tiden i grundomgången. Är även tiden lika förklaras ekipagen lika placerade.
  • A: 1 innebär att tävlande med minsta antal straffpoäng åtskiljs genom en omkörning.

Mätning av vagnarnas spårvidd sker vid funktions/spannkontrollen. På de tävlingar där funktions/spannkontroll inte är obligatoriskt meddelas kuskarna var mätning sker. Måtten antecknas på särskilt protokoll, vilket används som underlag för instruktion till banchef och hinderpersonal. Protokollet skall anslås senast 30 minuter innan precisionskörningen börjar.

Tid tas med stoppur eller elektronisk tidtagning från det att första

hästens nos passerar startlinjen och tills dess att den första hästens nos

passerar mållinjen. Den tävlandes tid anges med två decimaler.Tidsgränsen är dubbla maxtiden.

Startordningen för omkörning bestäms genom lottning.

Precisionskörning ska äga rum på en inhägnad bana som är minst 70 x 120 m eller motsvarande yta (ca 8.400 m2). Om detta inte är möjligt skall antalet hinder minskas proportionerligt.

Precisionsbanan
Precisionsbanan skall vara mellan 500- 800 m lång och får innehålla högst 20 hinder.

Start- och mållinjen markeras med röda och vita skyltar. Första hindret skall vara 20 - 40 m från startlinjen och sista hindret skall vara 20 - 40 m från mållinjen. Avståndet mellan hindrena skall vara minst 12 m ( 15 m för fyrspann)

Hinder numreras i den ordningsföljd de skall köras med röda och vita skyltar. Skyltarna placeras vid sidan av hinderdelarna på ett avstånd av högst 20 cm (röd skylt till höger, vit skylt till vänster). Varje sektion av ett kombinationshinder måste vara bokstavsmarkerad.

Banskiss ska utdelas till tävlande senast vid startanmälan. Banskiss som anger precisionsbanans längd och maxtid skall anslås senast 1 timme före precisionsmomentet.

Precisionsbanan skall vara öppen för besiktning till fots minst 1 timme före start. Endast tävlingsklädda kuskar, lagledare och tränare får beträda banan.

CIMG3431.JPG

Bedömning

Start före startsignal medför 10 straffpoäng. Start senare än 60 sekunder efter signal medför 5 straffpoäng.

Groom måste förbli sittande på samma plats under den tid som ekipaget är på precisionsbanan. Om groom står bakom kusken eller på något sätt hjälper kusken med anvisningar innan ekipaget har passerat mållinjen, medför detta uteslutning för ekipaget.

Alla hinder måste köras i nummerordning. Om tävlande kör hinder i fel ordningsföljd skall domaren ge signal och den tävlande utesluts från precisionsmomentet. Hela ekipaget måste ha passerat hindret innan signal ges.

Ekipage som river ett hinder eller någon del av ett hinder som redan körts, erhåller 3 straffpoäng.

När hinder eller del av ett hinder som körs på eller flyttas ur läge innan det har passerats, skall domarordföranden ge signal och stanna klockan medan hindret byggs upp. Tävlande erhåller 3 straffpoäng och 10 sekunder läggs till tiden.

Tävlande räknas att ha passerat en port i ett hinder när bakaxeln passerar mellan röda och vita skyltar.

Ekipage som ej passerat start- eller mållinjen utesluts från precisionsmomentet.

När ekipage på grund av olydnad (eller av annan anledning) river hinder eller del av hinder som är i tur att köras, utan att ha passerat hela hindret rätt, skall domaren ge signal och kusken avbryta körningen. Tidtagningen stoppas och hindret byggs upp igen. När hindret är klart ger domaren signal. Tidtagningen fortsätter och den tävlande får köra om hela hindret och fortsätta körningen. 3 straffpoäng tilldelas och 10 sekunder skall läggas till den tävlandes tid.

Endast rivning av en eller båda bollarna eller av en sektion i ett hinder medför straffpoäng. Andra markeringar, vändflaggor eller blomsterarrangemang kan ingå i banan men medför inga straffpoäng vid rivning.

Hinder som passerats tidigare får ej köras i någon riktning. Överträdelse medför uteslutning från precisionsmomentet.

Det är tillåtet att passera mer eller mindre vinkelrätt genom en serpentin eller zick - zack samt att passera mål- och startlinje under körning mellan två hinder.

Följande betraktas som olydnad:

  • Vägran: att stanna framför ett hinder eller inne i ett kombinationshinder. Vid stillastående eller om hästen ryggar, frivilligt eller inte, bestraffas ekipaget för olydnad. I ett öppet kombinationshinder (serpentin, zick-zack) måste hela hindret tas om från början.
  • Istadighet: En häst betraktas som istadig om den, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken anledning som helst, vägrar att gå framåt (med eller utan ryggning) vänder sig helt, eller delvis, om, stegrar sig, o s v.
  • I ett öppet kombinationshinder räknas det som olydnad att lägga en volt, passera hindrets längdlinje eller att korsa egen väg.

Olydnad bestraffas med:

1: a gången 5 straffpoäng

2: a gången 10 straffpoäng

3: e gången utesluten

Straff för olydnad läggs samman var de än sker eller när helst de inträffar på precisionsbanan.

När tömmar, draglinor, skakel, stångkoppel eller stångkedjor lossnar eller går sönder under körningen, skall domaren ge signal och stoppa tidtagningen. Den tävlande måste låta en groom stiga av för att åtgärda felet. Straffpoäng utdelas för avstigning av groom.

I grundomgången skall kusken hälsa på domaren så snart ekipaget kommit in på precisionsbanan.

När ett ekipage passerar genom något hinder efter att ha korsat mållinjen, skall detta rapporteras till överdomaren, som kan utdöma böter om högst 500 kr.

Precisionshinder

Hinder som kräver ryggning är ej tillåtna.

Man skiljer mellan enkel och kombinationshinder, Enkelhinder består av ett par koner uppställda som en port. Om portarna är uppsatta med mindre än 12 m (15 m fyrspann) avstånd betraktas det som ett kombinationshinder. Det får finnas högst tre kombinationshinder på en bana.

Enkelhinder. Koner måste vara minst 30 cm höga och gjorda av något oförstörbart plastmaterial. Ovanpå varje kon placeras en plastboll fylld med vätska, så att den rivs endast om konen vidrörs. För rivning utdelas straffpoäng. Om andra slags hinder används, måste detta anges i propositionen.

Avståndet mellan konerna i en port beror på svårighetsgraden. På lokal tävling i Lätt B är avståndet vagnens spårvidd +35cm. I Lätt A är det vagnens spårvidd +30cm. På en Nationell tävling i Lätt klass är avståndet +30 cm och i Medelsvår +25cm. På en Elit tävling i Medelsvår klass är avståndet +25-30cm och i Svår klass +20cm. För fyrspann läggs 10cm till på ovanstående mått.

Kombinationshinder. Ett kombinationshinder får bestå av högst tre sektioner, utom serpentin och zick-zack som får innehålla högst fyra sektioner. Den tävlande erhåller 3 straffpoäng för varje sektion som rivs.

Ett kombinationshinder får konstrueras av bommar eller liknande. Dessa måste vara rivningsbara och med en höjd av 40 - 60 cm. Körsträckan i sådana hinder får ej vara längre än 30 m.

Kombinationshinder av följande slag är tillåtna.

  • Hinder i form av "L", "U", box o s v
  • En serpentin bestående av högst 4 koner på en rät linje varannan vänd åt höger, varannan åt vänster. Straffpoäng ges för varje boll som rivs.
  • En zick-zack bestående av upp till 4 konpar som är förskjutna med varannan höger och varannan vänster kon på en rät linje.
  • Vattenhinder med en bredd av minst 3 m, sluttande sidor och ett vattendjup på maximalt 30 cm.
  • Träbro eller bro av passande konstruktion som godkänts av domaren, Högst 20 cm över marken, med en invändig bredd av 3 m och en maximal längd av 10 m. Plank eller staket på sidorna är frivilligt. Infångare skall finnas.

När vattenhinder och träbro ingår i banan skall detta meddelas i Propositionerna för tävlingen.

Kombinationshinder får ej ingå i omkörning.

 

Sammanfattning av straffpoäng i precisionsmomentet

Händelse                       Straffpoäng               Straffsekunder/Tidstävling

Start innan signal givits    10 straffp/omstart    10 sek /omstart
Ej start inom 60 sek
från signal                      5 straffp                  5 sek
Ej passerat start eller
mållinje                          Eliminerad               Eliminerad
Ofullständig presentation.
Lyktor frivilligt                 5 straffp                   5 sek
Beträda banan utan
reflexer på vagnen          5 straffp                   Max 5 sek
Kusk kör in utan hatt,
handskar, körförkläde.     Max 5 straffp            Max 5 sek
Groom saknar hatt och
handskar                        Max 5 straffp            Max 5 sek
Kusk kör over startlinjen
utan pisk                        5 straffp                   5 sek
Kusk kör över mållinjen
utan pisk                        5 straffp                   5 sek
Passera ett hinder utan
pisk i handen                  5 straffp                   5 sek
Rivning av en eller två bollar
i samma enkelhinder       3 straffp                   3 sek
Rivning av del, eller en
boll i ett mängdhinder      3 straffp                   3 sek
Rivning av någon del av
ett hinder efter det att
det körts                         3 straffp                  3 sek
Rivning av någon del av ett
hinder som skall köras.
Stoppsignal och hindret
byggs upp igen.               3 straffp + 10 sek     3 sek + 10 sek
Ej rättad felkörning          Utesluten                  Utesluten
Orsakar återuppbyggnad
av ett hinder eller del av
mängdhinder                  3 straffp + 10 sek      3 sek + 10 sek
Olydnad Se ovan
Kusken stiger av             20 straffp                  20 sek
Groom stiger av
1: a gången                   5 straffp                    5 sek
2: a gången                  10 straffp                   10 sek
3: e gången                  Utesluten                   Utesluten

Ingripande av groom
Tömmar, broms innan kusken
passerat mållinjen           20 straffp                  20 sek
Om en groom inte sitter
på sin plats Undantag vid
avstigning                       Utesluten                  Utesluten
Om en groom pratar med
kusken under körning      Utesluten                   Utesluten
Om en groom hjälper kusken
med att vi att visa vägen
på något sätt                  Utesluten                   Utesluten
Hjälp av utomstående      Utesluten                   Utesluten
Vagnen välter                  Utesluten                   Utesluten
Överskridande av maxtiden
/ påbörjad sekund            0,5 straffp                 0,5 Sek
Överskridande av
tidsgräns                        Utesluten                  Utesluten

Ekipagens placering efter precisionskörning

Placering avgörs genom sammanräkning av straffpoäng för varje tävlande. Tävlande med lägst straffpoäng vinner. När poängantalet för första plats är lika, avgörs placeringen genom omkörning, om detta har angivits i propositionerna (bedömning A:1). Omkörningen kan äga rum på samma bana eller på en avkortad bana. Hinderbredden får ökas med 10 cm. Vid lika straff och tid skall de tävlande placeras lika.
När omkörning inte har föreskrivits i propositionerna (bedömning A:0) avgörs den inbördes placeringen av tiden för körningen. Vid lika straff och tid skall de tävlande placeras lika.

Vilken bedömning som används skall anges i propositionen.

Tidstävling

Om precisionskörningen inte ingår i en fullständig tävling får tävlingen genomföras som en tidstävling. Straff utdelas med straffpoäng utbytta mot straffsekunder. Placering avgörs genom att addera ev. straffsekunder till den tid det tar för ekipaget att köra banan. Om resultatet är lika för förstaplaceringen får resultatet avgöras antingen genom lägsta antal straffsekunder eller genom en omkörning i enlighet med propositionen.

CIMG3456.JPG

Poängjakt

Hindren skall vara markerade, väl synligt, med poäng efter svårighetsgrad (10-100). Ett hinder kan markeras som Joker och tilldelas 200 poäng. Efter start skall ekipaget inom fastställd tid (lämpligen 3-5 min) ta så många poäng som möjligt genom att köra igenom hindren. Hinder får köras i valfri ordning och från valfritt håll. Varje hinder får endast köras två gånger sammanlagt. Olydnad bestraffas bara med den tid det tar. Vid tidens utgång avblåses körningen. Om ekipaget befinner sig i ett hinder räknas poängen för detta hinder.

Poäng ges för felfri körning genom ett hinder. Vid rivning räknas ej poäng för det hindret som rivs. Om man får fel vid Jokerhindret, dras poäng för detta ifrån den erhållna poängen.

Vid olydnad i samband med ett hinder behöver man inte köra samma hinder igen. Återuppbyggnad av hinder påbörjas när tiden är ute för ekipaget. För ordningsföljden är två bedömningar möjliga. Körningen avslutas vid signal. Segrare är det ekipage som har flest poäng.

Vid lika poäng kan omkörning ske med förkortad tid. Efter avblåsning skall den tävlande köra igenom ännu ett hinder. Poäng erhålles inte för detta hinder, men tiden mäts tills vagnens bakre axel har passerat det extra hindret. Segrare är tävlande som har högsta poängantal. Vid lika poäng vinner tävlande som har kortast tid. Vid lika poäng och tid förklaras tävlande lika placerade.

Källor: TR V och kuskringen.nu

Mvh Emelie & Jack
Exa Equestrian, Ingen död fisk, 141km

Anmäl
2009-08-07 01:17 #1 av: Maja

Wow, det låter superkul! Tack för en intressant och lärorik artikel!

Anmäl
2009-08-13 22:33 #2 av: Rubiinen

Det här är superkul! Det är min absoluta favoritgren, har tävlat det med shettisarna i fem år.  Skrattande

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.